ព័ត៍មានពីការសិក្សានៅ ​ក្រៅប្រទេស
US Scholarship Information Session 23 June 2018 (14:00 – 15:30)
@ ACE Tuol Kork Campus
Blue Mountains International Hotel Management School 25 June 2018 (15:00 – 16:30)
@ ACE Siem Reap Campus
Blue Mountains International Hotel Management School 26 June 2018 (15:00 – 16:30)
@ ACE Tuol Tom Poung Campuss
Education Queensland International 09 July 2018 (17:00 – 18:30)
@ ACE Siem Reap Campus
Personal Information
1. នាមត្រកូល (Family Name) *
 
2. នាមខ្លួន ​(Given Name) *
 
3. ភេទ (Sex) *

 
4. ថ្ងៃខែឆ្នំាកំណើត (Date of Birth)*
5. ទូរស័ព្ទ (Mobile) *
 
6. អ៊ីមែល​ (Email) *
   
7. ទីកន្លែងធើ្វការ​ ឫ ទីកនែ្លងសិក្សា (School or Workplace) *
Where do you work or study?
 
Copyright © 2018 IDP Education