ព័ត៍មានពីការសិក្សានៅ ​ក្រៅប្រទេស
UK Education Information Session 23 January 2018 (2:00 – 4:00)
@ ACE Tuol Kork Campus
Trinity College 29 January 2018 (17:00 – 18:30)
@ ACE Siem Reap Campus
Trinity College 30 January 2018 (17:00 – 18:30)
@ ACE Samdech Pan Campus
US Scholarship information Session 3 February 2018 (2:00 – 3:30)
@ ACE Tuol Tom Pong Campus
NZ Study and Scholarship Information Session 4 February 2018 (10:00 – 11:30)
@ ACE Tuol Tom Pong Campus
Personal Information
1. នាមត្រកូល (Family Name) *
 
2. នាមខ្លួន ​(Given Name) *
 
3. ភេទ (Sex) *

 
4. ថ្ងៃខែឆ្នំាកំណើត (Date of Birth)*
5. ទូរស័ព្ទ (Mobile) *
 
6. អ៊ីមែល​ (Email) *
   
7. ទីកន្លែងធើ្វការ​ ឫ ទីកនែ្លងសិក្សា (School or Workplace) *
Where do you work or study?
 
Copyright © 2017 IDP Education